Specialbidrag för konditionskartläggning

Suomeksi

Föreningshusdelegationen har beslutat att dela ut specialbidrag för konditionskartläggning av föreningshus år 2018. Bidragets ansökningstid utgår den 30 september.

Bidraget kan ansökas av grupper på minst två föreningar/samfund och objektet ska bestå av minst två föreningshus. De ansökande ska vara berättigade till renoveringsbidrag för föreningshus. Bidraget kan vara högst 80 procent av kostnaderna för objektets kartläggnings- eller planeringsarbeten.

Objektet för bidraget är i första hand:

  • Konditionskartläggningar som gäller hela byggnaden (byggnaderna). Exempel på innehållsförteckning för konditionskartläggning⇒ finns på Hembygdsförbundets webbplats.
  • Partiell konditionskartläggning av byggnaderna eller konditionskartläggning av delar av dem (till exempel yttertak, fönster eller elinstallationer)
  • Tillgänglighetsutredning och upprättandet av därtill hörande renoveringsplaner (t.ex. ingång, toalettutrymmen, passager till huvudlokaler)

Den som upprättar konditionskartläggningen, utredningen eller planen ska vara en oberoende expert med utbildning inom byggbranschen.

Ansökan

Gruppen utser ett sökande samfund inom sig i vars namn man ansöker om bidraget. Det sökande samfundet och gruppens övriga medlemmar (deltagande samfund = avtalssamfunden) sluter sinsemellan ett avtal om sökandet av bidraget och fördelningen av kostnaderna. Sökanden kan inte beviljas andra renoveringsbidrag för föreningshus under samma år.

Bidragsansökan fylls i på pappersblanketten B:3, som kan skrivas ut från Hembygdsförbundets webbplats. Bidragets ansökningstid utgår den 30 september (poststämpelns datum). Skicka blanketten till:
Finlands hembygdsförbund, Kalevagatan 13 A, 00100 Helsingfors.

Skriv ut blankett B:3

Till ansökan bifogas följande obligatoriska bilagor:

- handlingar som rör det sökande samfundets och avtalssamfundens verksamhet (verksamhetsberättelse, balansräkning, utlåtande från revisor och verksamhetsgranskare samt verksamhetsplan och budget)
- intyg om innehav eller besittning av hus och markområden gällande det sökande samfundets och avtalssamfundens föreningshus (lagfartsbevis, intyg för fastighetsskatt, köpebrev eller hyresavtal)
- ett fritt formulerat avtal mellan det sökande samfundet och avtalssamfunden om planeringen/utredningsarbetet och fördelningen av de kostnader som härrör från dem
- utredning över konditionskartläggarens/planerarens kompetens.

Besluten skickas per post till de sökande under mars 2018. Ett positivt beslut innehåller även villkoren för användning och tillsyn av bidraget. Villkoren är de samma som för renoveringsbidrag för föreningshus.

Det sökande samfundet som har fått ett positivt beslut om bidrag sluter ett avtal med Hembygdsförbundet om användningen av bidraget och ansvarar för användningen av bidraget och utredningen av den.

Mer information:
Byggnadsforskare, arkitekt Johanna Hakanen tfn 09 612 63 221
Informatör/projektsekreterare Sanna Käyhkö tfn 09 612 63 223