Första riksomfattande utredning om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen

19.5.2016

Första riksomfattande utredning om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen

Finlands Hembygdsförbund gör en riksomfattande utredning om frivilligarbete kring kulturmiljön. Finländarna är mycket aktiva i skötseln av sina kulturmiljöer. Med en enkät till föreningar och medborgare utreds nu för första gången grundligt hur omfattande verksamheten är och vad den består av. Utredningen lyfter även fram eventuella stöd-, informations- och utbildningsbehov.

Enkäten är öppen fram till den 12 juni på adressen www.kotiseutuliitto.fi/kulturmiljoenkaten.

Utredningen och enkäten gäller alla som på frivillig basis tar hand till exempel om naturen, landskapet eller byggarvet, ordnar evenemang, talkon eller kurser, deltar i och påverkar områdesplaneringen eller informerar om sådant som rör kulturmiljön.

Vården av kulturmiljön angår oss alla

Enligt Finlands grundlag har alla ett ansvar för vården av kulturmiljön – en välskött kulturmiljö fungerar också som en resurs för välfärd och hållbar utveckling. Den är också oersättlig nationell egendom samt en meningsfull livs- och verksamhetsmiljö. När områdesstrukturerna ändras är det allt viktigare att medborgarna är medvetna om och känner till sitt ansvar och sina rättigheter i frågor som rör deras egen näromgivning.

I och med utredningen får vi veta vilken information och vilket kunnande föreningarna och medborgarna behöver mer av. Utifrån svaren kan vi ta fram informationspaket, utbildning och samarbete som stöd för verksamheten. Kulturmiljön och medborgarnas åsikter kan också bättre lyftas fram i lagstiftningen och vid planering av riktlinjer för utvecklingen.

Utredningsarbetets slutliga påverkningar riktar sig i synnerhet till lokalnivån: medborgarnas läskunnighet i fråga om kulturmiljön utvecklas och den lokala identiteten stärks, kulturmiljön vårdas i enlighet med principerna för hållbar utveckling i ett samarbete mellan olika sektorer och olika områdens dragningskraft stärks. Utredningen stöder också det gedigna kunnande om kulturmiljön som medborgarna och föreningarna redan besitter och deras motivation att delta i verksamheten.

Utredningen är medborgarorganisationernas satsning i verkställandet av kulturmiljöstrategin

Finlands regering godkände 2014 den nationella kulturmiljöstrategin som utarbetats under ledning av miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet och som har till syfte att få människorna att uppskatta sin näromgivning och arbeta aktivt för den. Det aktuella utredningsprojektet är medborgarorganisationernas satsning i verkställandet av strategin. Utredningsarbetet är centrala medborgarorganisationers sätt att aktivera landets flera hundra aktiva inom kulturmiljöverksamheten och väcka diskussion i ämnet. I och med projektet ska samarbetet mellan aktiva inom kulturmiljöverksamheten och deras påverkan öka.

FAKTA:

 • Kulturmiljön är en miljö som uppstått i växelverkan mellan människa och natur. Till den räknas den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap, traditionsbiotoper och det immateriella kulturarvet som hör till dessa.
 • Inom kulturmiljöbranschen är bland annat stadsdels-, hembygds-, bya- och naturskyddsföreningar, markägare, många nationella organisationer samt ett stort antal aktiva medborgare verksamma.
 • Finlands Hembygdsförbund är en nationell centralorganisation för hembygdsarbetet och Finlands största medborgarorganisation inom kulturområdet. I Hembygdsförbundets medlemsfält verkar cirka 150 000 aktiva medborgare. Hembygdsförbundet är en aktiv förespråkare av lokala värden som utvecklar hembygdsarbetet och påverkar samhälls- och områdesplaneringen.

Finlands Hembygdsförbund är huvudansvarig genomförare av projektet.

I utredningsprojektet deltar också:

 • Helsingfors stadsdelsföreningar, Helka
 • Kvinnonätverket Maa- ja kotitalousnaiset
 • Landsbygdens Bildningsförbund
 • Stödföreningen Suomen Kulttuuriperinnön tuki ry
 • Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
 • Byaverksamhet i Finland r.f.
 • Finlands naturskyddsförbund
 • Finlands Egnahemsförbund r.f.

Mer information

Svara här: www.kotiseutuliitto.fi/kulturmiljoenkaten

Läs mer om utredningsprojektet Kulturmiljön och medborgaren.

Sini Hirvonen, koordinator, Finlands Hembygdsförbund
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464