Kotiseutuliitto antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon Faron sopimuksesta

20.9.2017

Eduskunnan sivistysvaliokunta halusi kuulla Suomen Kotiseutuliiton näkemyksiä Faron kulttuuriperintösopimuksesta. Liitto antoi asiasta myös kirjallisen asiantuntijalausunnon.

Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo vieraili 19.9. eduskunnassa sivistysvaliokunnan kutsuttuna asiantuntijana. Valiokunnan käsittelyssä oli Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (2005) eli Faron sopimus. Hallitus on esittänyt eduskunnalle sopimuksen hyväksymistä (HE 87/2017 vp).

Kotiseutuliitolle on tärkeää, että Faron sopimus hyväksytään ja että lainsäädäntö vastaa sitä. Sopimuksen voimaansaattaminen Suomessa vahvistaa kansalaisten – yksilöiden ja yhteisöjen – mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintötyöhön. Kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen vahvistavat identiteettiä sekä lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

Faron sopimus tarjoaa lähtökohtia myös yhteiskunnalliselle keskustelulle kulttuuriperinnön merkityksestä ja sen kestävästä käytöstä. Toivomme, että kulttuuriperintöön liittyvää kasvatusta ja koulutusta vahvistetaan ja valtion talousarvioon varataan riittävät resurssit niin hallinnon kehittämiseen kuin kansalaistoimijoiden tukemiseen toimimaan Faron sopimuksen hengessä.

Lausunto kokonaisuudessaan >>

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syksyllä 2013 Museovirastolle tehtäväksi laatia selvitys, jolla taustoitettiin Faron puiteyleissopimukseen liittymistä. Museovirasto toteutti selvityshankkeen yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa vuoden 2014 aikana. Raportti valmistui keväällä 2015.

Lue lisää: Faron yleissopimuksen voimaansaattamista pohjustava selvitys valmistui (1.6.2015)