Malmin lentoasema esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena

Malmin lentoaseman ystävät ry tiedottaa

15.10.2015

Uudenmaan ELY-keskukselle on toimitettu 12.10.2015 rakennusperintölain mukainen esitys Malmin lentoaseman suojelemisesta toimivana kokonaisuutena rakennuksineen ja lentokenttäalueineen. Esitys on rekisteröity numerolle UUDELY/6622/2015.

Suojeltavaksi esitetty alue on jo Museoviraston inventoima valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen kuntaliiton mukaan RKY 2009 on otettava suunnittelun lähtökohdaksi ja huomioitava kaikilla kaavatasoilla. Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498 mahdollistaa lentokentän suojelemisen toimivana kokonaisuutena niin, että lento- ja liiketoiminta voi jatkua ja kehittyä Malmilla.

Malmin lentoaseman suojelulle on esitetty lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä suosituksia. Nyt arvokas kokonaisuus esitetään suojeltavaksi lain mukaisesti. Helsingin kaupungin kaavasuunnitelmissa aluetta havitellaan asuntorakentamiseen.

"Lentoaseman kulttuurihistoriallisia ja luontoarvoja ei pysty kiistämään kukaan. On parasta, että tämä toimiva kokonaisuus suojellaan. Koska lentokenttäalueen käyttöön ja kaavoitustilanteeseen kohdistuu erittäin suuri julkinen ja taloudellinen intressi ja paine, olemme esittäneet että ELY-keskus asettaa Malmin lentoasemalle vaarantamiskiellon ja estää kohteen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantavat toimenpiteet", sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Vaarantamiskielto perustuu lakiin rakennusperinnön suojelusta (2 luvun 6 §).

Suojelulla varmistetaan Suomen toiseksi vilkkaimman lentoaseman säilyminen vahvana osana Helsingin pysyvää identiteettiä. Toimiva lentokenttäkokonaisuus on kansainvälisestikin arvioiden harvinaisen hyvin säilynyt suomalaisen modernismin merkkiteos, sekä toimivana kokonaisuutena myös ympäristöarvoiltaan viimeinen koillisen Helsingin avoin maisema.

”Malmin lentoaseman merkitys kansalaisille ja Suomen valtiolle on paljon suurempi kuin yhden kaupungin lyhytaikainen taloudellinen etu. Suomen suurin kuntalaisaloite on jo esittänyt Helsingin valtuustolle ilmailutoiminnan jatkamista, mutta haluamme turvata ja osoittaa arvon myös valtakunnan tasolla”, toteaa Hyvönen ja perustelee: ”Haluamme suojelulla varmistaa, että jälkipolville säilyy yksi nuoren kansakuntamme historian merkittävimpiä, toimivia, eläviä kokonaisuuksia. Helsinki tekee nyt kaavapäätöksiä, joiden lopputuloksen näkijät eivät vielä ole syntyneetkään”.

Rakennusperinnön suojelulaissa todetaan seuraavasti: “Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen on oltava alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana — On tärkeää ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa — Maakuntakaavoja laadittaessa tai niitä tarkistettaessa tulee RKY 2009 ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Maakuntakaavoituksessa on tarkoituksenmukaista osoittaa rakennettujen kulttuuriympäristöjen aluerajaukset sellaisenaan.”

Suojeltavaksi esitettävä kokonaisuus täyttää lain rakennusperinnön suojelusta 2 luvun 8 § edellytykset. Helsingin kaavavalmisteluissa RKY 2009 -näkökulma on sivuutettu. Kaavoitustyö on keskeytettävä asian käsittelyn ajaksi. Vaarantamiskielto varmistaa, ettei lentoaseman arvoa heikennetä tai tuhota suojelukäsittelyn aikana.

Malmin lentoaseman ystävät ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.
> Koko uutinen yhdistyksen sivuilla