Työryhmä: Paikallismuseoiden arvokas kulttuuriperintötyö tarvitsee tukea

Tiedote

Työryhmä: Paikallismuseoiden arvokas kulttuuriperintötyö tarvitsee tukea

Pienillä resursseilla ja pääosin vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallismuseoilla on tärkeä rooli paikallisesti ja kansallisesti merkittävien kokoelmien ja rakennusten ylläpitäjinä, paikallishistoriallisen tiedon välittäjinä ja kulttuurikokemusten tarjoajina. Ne tarvitsisivat nykyistä enemmän tukea ja resursseja kokoelmatyöhönsä sekä rakennustensa ylläpitoon ja korjaukseen.

Tämä käy ilmi tuoreesta paikallismuseoiden tilannetta selvittäneen työryhmän loppuraportista, joka luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle maanantaina 5. maaliskuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli linjata ja tehdä esityksiä ei-ammatillisesti hoidettujen, säätiö- ja yhdistyspohjaisten ja kunnallisten paikallis- ja kotiseutumuseoiden sekä erikoismuseoiden toiminnan kehittämiseksi ja paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Työryhmään nimettiin Kotiseutuliitosta liiton pääsihteeri Lassi Saressalo sekä luottamushenkilöistä museologian professori Janne Vilkuna ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist.

Raportin pohjana on paikallismuseokentälle viime vuonna suunnattu kysely.

Työryhmä korostaa, että paikallismuseot tekevät kokonaisvaltaista kulttuuriperintötyötä ja edistävät toiminnallaan tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja -ympäristöstä. Ne muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuuripalveluverkoston, jonka tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu vuosittain lähes miljoona kävijää. Paikallismuseot toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina, asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

Työryhmän tekemä kysely osoittaa, että paikallismuseot kaipaavat erityisesti tukea, välineitä ja osaamisresursseja kokoelmatyöhön sekä suunnitelmallisuutta ja tukea rakennustensa korjauksiin.

Työryhmän loppuraportissa esitetään useita toimenpiteitä paikallismuseoiden tukemiseksi ja kehittämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet keskittyvät paikallismuseotoimijoiden koulutuksen, neuvonnan ja ohjaamisen kehittämiseen, kokoelmanhallinnan järjestämiseen, alueellisten yhteistyömuotojen selvittämiseen, museorakennusten hoidon ja turvallisuuden parantamiseen sekä museotoiminnan suunnitelmallisuuden tukemiseen.

Paikallismuseoita ei raportin mukaan pidä arvioida samoilla kriteereillä kuin ammatillista museotoimintaa. Pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin hoidettujen paikallismuseoiden resurssit ovat erittäin pienet. Useimmiten kyseessä on vapaaehtoistyö ja harrastus, joka perustuu ihmisten omaan kiinnostukseen toimia paikallisen kulttuuriperinnön hyväksi. Paikallismuseoihin liittyvään vapaaehtoistoimintaan osallistuu vuosittain noin 10 000 ihmistä.

Kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiä, valtionosuuden ulkopuolella olevia paikallisia kotiseutu- ja erikoismuseoita on noin 730. Niiden kokoelmissa on yhteensä yli 2,4 miljoonaa objektia: esineitä,valokuvia ja arkistoaineistoa. Paikallismuseoiden ylläpidettävänä on yli 3000 rakennusta, joista pääosa on peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Julkista rahoitusta niiden toimintaan kohdentuu alle euron verran asukasta kohti.

Linkki loppuraporttiin OKM:n verkkosivuilla:

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (OKM), puh. 09 160 77431, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Työryhmän sihteeri, tutkija Marianne Koski, Lahden kaupunginmuseo, puh. 050 398 5492, etunimi.sukunimi@lahti.fi