Ulla Karvo: Pohdinnassa maakuntien tulevaisuus

30.9.2014

Pohdinnassa maakuntien tulevaisuus

Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat kokoontuivat yhteiskokoukseen 9.9.2014 eduskunnassa. Kokouksessa työstettiin seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin liittojen näkemystä maakuntien tulevaisuudesta.

Maakunnat katsovat, että olisi tärkeää käsitellä koko aluehallinnon uudelleen organisointia kokonaisuutena, jotta vähenevillä resursseilla olisi mahdollista toteuttaa kansalaisten yhdenvertaisuuden takaava ja alueellista kasvua sekä hyvinvointia vahvistava hallintomalli. Nyt ministeriötasolla on tekeillä kartoitus aluehallinnon tulevaisuudesta ns. VIRSU-hankkeessa, jossa käsitellään valtion aluehallinnon kehittämistä.

Puheenjohtajakokouksen mielestä maakunnat tulisi nähdä mahdollisuutena aluehallinnon uudelleenorganisoinnissa. Alueiden tietämys omista vahvuuksistaan takaisi vahvan perustan kansanvaltaiselle alueorganisaatiolle, jotta alueiden kehittäminen olisi tehokkainta.

Maakunnat ovat valmiita laajentamaan tehtäväkuvaansa, jotta valtion aluehallinto voisi keskittyä sille luontevammin sopiviin tehtäviin. Päällekkäisyyksiä tulee karsia ja maakuntien asemaa aluekehitysviranomaisina on vahvistettava. Alueelta mandaattinsa saavan aluehallinto-organisaation roolia ja toimivaltaa olisi vahvistettava erityisesti sellaisissa tehtäväkokonaisuuksissa, jotka liittyvät alueen kehittämiseen ja joilla luodaan ja toimeenpannaan kunkin alueen omia kehittämisstrategioita. Nämä tehtäväkokonaisuudet kytkeytyvät luontevasti maakunnan liitoilla jo nyt oleviin tehtäviin.

Puheenjohtajakokous keskusteli myös kansanvaltaisen alueorganisaation valintamenettelystä ja päätyi siihen, että olisi hyvä jäädä odottamaan metropolihallinnon kokemuksia suorista vaaleista. Myöskään verotusoikeutta ei nähdä välttämättömyydeksi, mutta rahoituksen kokoamisesta olisi säädettävä tarkoin lailla.

Maakuntien yhteinen näkemys tulevaisuudestaan viimeistellään ja se toimitetaan ministeriöille, jotta myös maakuntien tahtotila tulee huomioiduksi.

Puheenjohtajakokous esitti myös paheksuntansa maakunnan kehittämisrahan poistamisesta. Vuoden 2015 budjetista ollaan poistamassa ko. rahaa, jolla on ollut pienuudestaan huolimatta tärkeä vipuvaikutus alueiden kehittämisessä. Kokous velvoitti puheenjohtaja Koskisen laatimaan talousarvio-aloite vuoden 2015 budjettikäsittelyyn.

Ulla Karvo
Kuntaliiton kehityspäällikkö, maakunta-asiat

 

Kolumni on julkaistu Kuntaliiton Alue- ja elinkeinokehitys -uutiskirjeessä​ sekä Kuntaliiton Kunnat.net-sivustolla syyskuussa 2014.

Maakuntien liitot ovat Suomen Kotiseutuliiton jäseniä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita alueellisessa kotiseututyössä.